Aloiteteksti

På svenska
In English
Eesti keeles

TOIMENPIDEALOITE PERUSTULOSTA

“Me tämän aloitteen allekirjoittajat esitämme, että Suomessa otetaan käyttöön vähintään nykyisen perusturvan vähimmäisetuuksien suuruinen, kaikille täysi-ikäisille maassa pysyvästi asuville maksettava perustulo. Perustulo pitää toteuttaa siten, ettei se heikennä pieni- tai keskituloisten tuloja tai etuuksia.

Yleinen ja yhtäläinen perustulo tekee taloudellisesta toimeentulosta ilman tarveharkintaa toteutuvan kansalaisoikeuden ja yksinkertaistaa sosiaaliturvaa. Perustulon avulla voidaan turvata perustuslain 19§:ssä mainittu ihmisarvoinen toimeentulo, johon Suomi on sitoutunut myös kansainvälisin sopimuksin. Perustulo takaa kattavan toimeentulon kaikille ja kaikissa tilanteissa, jolloin väliinputoajaryhmiä ei synny, mitä myös eduskunnan perustuslakivaliokunta on edellyttänyt käsitellessään nykyisen perustuslain pohjana olevaa perusoikeusuudistusta.

Perustulo maksetaan automaattisesti kaikille henkilön muista tuloista tai elämänvalinnoista riippumatta. Suurituloisilta perustulo peritään käytännössä takaisin verotuksessa. Perustulon käyttöönotolle on välitön tarve, koska työmarkkinoilla vallitseva rakenteellinen epävarmuus, kuten lyhyet ja osa-aikaiset työsuhteet sekä itsensä työllistäminen, on yleistynyt. Lisäksi syyperusteisen sosiaaliturvan eri etuudet ovat huonosti yhdistettävissä muihin etuuksiin, ansiotuloihin ja yrittäjyyteen. Ansiotyö ja nykyinen sosiaaliturva eivät enää tarjoa riittävää jatkuvuutta toimeentuloon. Perustulolla voidaan rakentaa nykyistä tasa-arvoisempi ja oikeudenmukaisempi hyvinvointivaltio.

Vaadimme, että eduskunta ryhtyy perustulon käyttöönottoa koskevan lainsäädännön valmisteluun.”


https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/44


MEDBORGARINITIATIV FÖR GRUNDINKOMST

“Vi, undertecknare av detta medborgarinitiativ, föreslår att en grundinkomst, som i varje fall täcker det nuvarande grundläggande inkomstskyddet och som ges alla i landet fast bosatta fullvuxna personer, införs i Finland. Grundinkomsten bör genomföras så att inte låg- och medelinkomsttagarnas inkomster och förmåner försämras.

En allmän och lika grundinkomst innebär en medborgerlig rätt till en utkomst utan behovsprövning och förenklar socialskyddet. Med hjälp av en grundinkomst tryggas den i grundlagens § 19 nämnda rätten till en människovärdig försörjning, vilket Finland också bundit sig till genom internationella avtal. En grundinkomst garanterar en säker utkomst åt alla i alla situationer, vilket hindrar att det uppkommer grupper som faller utanför trygghetssystemen. Också riksdagens grundlagsutskott har betonat betydelsen av detta i samband med behandlingen av reformen av grundrättigheterna i grundlagen.

Grundinkomsten utbetalas automatiskt till alla oberoende av personens övriga inkomster eller val av levnadssätt. Av personer med höga inkomster tas grundinkomsten i praktiken tillbaka i samband med beskattningen. Det finns ett omedelbart behov att införa en grundinkomst då den strukturella osäkerheten på arbetsmarknaden ökat, bland annat i form av korttids- och deltidsanställningar och i olika former av självsysselsättning. Dessutom är de orsaksbaserade sociala stöden dåligt samordnade med andra förmåner, förvärvsinkomster och företagande. Förvärvsarbete och det nuvarande socialskyddet garanterar inte längre en tillräcklig fortlöpande utkomst. Med hjälp av en grundinkomst kan vi bygga en välfärdsstat som är mer jämlik och rättvis än dagens.

Vi kräver att riksdagen påbörjar beredningen av en lagstiftning som innebär att en grundinkomst införs.”

Underteckna här!


FINNISH CITIZENS’ INITIATIVE FOR A BASIC INCOME

“We, the signers of this citizens’ initiative, propose that a basic income should be introduced in Finland to an amount covering at least the present basic social security entitlements, to be paid to all adult persons residing permanently in Finland. The basic income should be designed in such a way that it does not reduce the income or entitlements of low-income earners.

A general and equal basic income constitutes a citizen’s right to an income free of means testing and it simplifies the social security system. Through a basic income the right to obtain means necessary for a life of dignity would be met, as required by article 19 of the Finnish Constitution. This Finland has also committed itself to through international conventions. A basic income secures a comprehensive income to all and in all situations, avoiding thereby that groups of people would be excluded from the social security systems. The Constitutional Law Committee has also stressed this during the reform of the basic rights and liberties provisions embedded in the present constitution.

The basic income should be paid automatically to all persons independently of other incomes or choices in life. In practice the basic income will, through taxation, be collected back from high-income earners. There is a genuine need for a basic income because of the structural uncertainties in the labour market, caused by the increase in short-term or part-time work as well as different forms of self-employment. In addition, there are increasing problems in combining different social security benefits based on need with other kinds of entitlements, income from work and entrepreneurship. Paid employment and the current social security do not offer sufficient continuity in income. Through a basic income, a more egalitarian and just welfare state can be created.

We demand that the Parliament starts preparing legislation for the introduction of a basic income.”

Sign here!


ALGATUS PÕHISISSETULEKU KEHTESTAMISEKS

“Meie, sellele algatusele allakirjutanud, teeme ettepaneku, et Soomes võetaks kasutusele põhisissetulek, mis oleks vähemalt praeguste sotsiaalhüvitiste miinimummäära suurune ja mida makstaks kõigile Soomes alaliselt elavatele täiskasvanutele. Põhisissetuleku rakendamine ei tohi samas kärpida väikese ja keskmise sissetulekuga inimeste sissetulekuid ja hüvitisi.

Üldine ja kõigile võrdne põhisissetulek muudaks majandusliku toimetuleku kodanikuõiguseks ja lihtsustaks sotsiaalkindlustussüsteemi. Põhisissetulek võimaldaks tagada põhiseaduse paragrahvis 19 mainitud inimväärse toimetuleku, milleks Soome on kohustunud ka rahvusvaheliste lepingutega. Põhisissetulek garanteerib piisava toimetuleku kõigile ja kõigis olukordades, tänu millele ei oleks enam kaotajaid. Viimast peeti oluliseks ka, kui Eduskunna põhiseaduskomisjon käsitles kehtiva põhiseaduse aluseks olevat põhiõiguste uuendust.

Põhisissetulekut makstaks automaatselt kõigile inimestele nende muudest sissetulekutest ja eluvalikutest sõltumatult. Suurepalgalised elanikud maksaksid põhisissetuleku kõrgema tulumaksu näol riigile tagasi. Põhisissetuleku järele on olemas tõeline vajadus, kuna tööturul valitsev ebakindlus, mis väljendub juhutööde, osalise tööaja ning vabakutselise staatuse levimises, võtab aina rohkem võimust. Peale selle on praegusel hetkel raske ühitada erinevaid sotsiaalhüvitisi omavahel ning neid omakorda palgaga ja ettevõtlusest saadava tuluga. Palgatöö ja sotsiaalkindlustus ei võimalda tänapäeval enam püsivat majanduslikku toimetulekut. Põhisissetuleku abil võiksime luua praegusest võrdsema ning õiglasema heaoluühiskonna.

Tahame, et Eduskunta alustaks põhisissetuleku kasutusele võtmist puudutava seaduseelnõu ettevalmistamist.”

Allkirjasta siin!